top of page

REPARATIE VOORWAARDEN

Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de cliënt zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten  zijn opgegeven worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.

2.    De reparatieprijs wordt vastgesteld op basis de onderzoekskosten, de arbeidstijd en de eventueel te gebruiken materialen (onderdelen) Dit alles is inclusief BTW. Er kunnen geen ander kosten in rekening gebracht worden. De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant of per pintransaktie (incl. administratiekosten) aan de monteur te worden betaald

3.    Op verzoek van cliënt geeft de monteur een  prijsopgave (eventueel schriftelijk bij gebrachte of meegenomen apparaten)

1. als bij onderzoek blijkt dat de van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de cliënt gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt  (bij schriftelijke prijsopgave is ook een schriftelijke bevestiging van cliënt noodzakelijk om tot reparatie over te gaan).

2. De cliënt kan eventueel van verdere dienstverlening door de reparateur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met cliënt gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De cliënt betaalt dan alleen de voorrij kosten en de onderzoekskosten ( incl. BTW en eventuele administratiekosten en ophaal - en bezorgkosten)

3. Indien voor reparatie onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal de reparateur geen extra kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek en zal hij trachten de cliënt te informeren over de vermoedelijke wachttijd. De cliënt kan de reparateur niet aan deze wachttijd houden.

4. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of , wanneer dit met de cliënt is besproken, ruilonderdelen.

5. Een reparatie zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit aan de cliënt meedelen en het apparaat niet repareren en afkeuren voor verder gebruik.

6. De reparateur is aansprakelijk voor diefstal, verlies en uiterlijk zichtbare schade aan de apparaten welke worden meegenomen voor reparatie, alsmede voor verlies van toebehoren en accessoires.

7. Na reparatie ontvangt de cliënt een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.

8. De reparateur geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op de uitgevoerde reparatie en de daarbij gebruikte onderdelen (tenzij anders vermeld op de bon ). Deze garantie gaat in na betaling van de uitgevoerde reparatie .  Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem-, water-, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

9. Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie.

1. Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

2. Besluit de cliënt af te zien van opnieuw repareren, dan wordt alleen een restitutie gedaan van in de eerste reparatie vervangen onderdelen (incl. BTW). Hiermede worden deze onderdelen weer eigendom van de reparateur en zullen dan weer uit het apparaat worden verwijdert.

3. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliënt berekend.

4. Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.

10. Na onderzoek c.q.  reparatie van het aangemelde apparaat, dient de cliënt de rekening direct aan de monteur te voldoen.

11. Bij betaling via factuur (Alleen op speciaal vooraf gedaan verzoek) wordt  € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

bottom of page